การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
การจัดการความรู้หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
1. บรรลุเป้าหมายของงาน
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

คลังความรู้

21st century skills and Attributes – Educator self-assessment

ในการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะของศตวรรษที่ 21 ตัวอาจารย์ผู้สอนเองควรมีการประเมินการสอนของตนเองว่ามีรูปแบบการสอนที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือไม่ โดย Prof. P.John Williams ได้แนะนำคำถามสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ลองถามและประเมินตัวเอง โดยแยกเป็นทักษะต่างๆ 12 ทักษะ ดังต่อไปนี้

Lunch Talk งานวิจัย ตอน Elements of Academic Success : My Personal Perspectives

ดร.สักกมน เทพสัสดิน ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล่าประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวด้านงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Elements of Academic Success : My Personal Perspectives

Read more

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2560

เป้าหมายโครงการ R2R ระยะที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ระยะที่ 2 การเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการปีแรก ระยะที่ 3 เพิ่มทักษะ, Research Methodology, การนำเสนอ และแรงจูงใจ ระยะที่ 4 พัฒนาทักษะการเขียนงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์, ทักษะการฟัง-การคิด, ทักษะการนำเสนอ, การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน, แรงจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

ขั้นตอนการไปอบรม/สัมมนาต่างประเทศ (Outbound Training Program Work flow)

บางครั้งเพื่อนๆ มีความสนใจจะเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ แต่ด้วยขั้นตอนที่ยังไม่ชัดเจน หรือดูยุ่งยากทำให้ท้อหรือหมดกำลังใจกันเสียก่อน วันนี้คุณชญาดา สตีเฟน (คุณแนน) ได้มาแชร์ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการขอไปดูงานในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเอกสาร ระเบียบ และผู้อนุมัติในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจขั้นตอนกันมากขึ้นครับ

ข่าวกิจกรรม

Please install the The Events Calendar or The Events Calendar Pro Plugin to display a list of upcoming Events