คณะกรรมการวิชาการภาควิชาเคมี

คณะกรรมการวิชาการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
รศ.ดร.วาสนา จาตุรนต์รัศมี
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
ผศ.ดร.เบญจางค์ แสงจักร์
เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
รศ.ดร.วินัย สมบูรณ์ผศ.กรวลัย พันธุ์แพผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์
ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวชดร.บุญนาค สุขุมเมฆดร.สุมาลี วงษ์บุตร
  
 ดร.วิทวัส มิ่งวานิช  

หน้าก่อน