คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาเคมี

คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
รศ.ดร.วนิดา พวกุล
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการวิชาการ
ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
กรรมการและเลขานุการ
รศ.กรวลัย พันธุ์แพดร.นิศากร ทองก้อนดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
ดร.มนภัทร วงษ์บุตรดร.วิทวัส มิ่งวานิชผศ.ดร.เบญจางค์ แสงจักร์
  
 รศ.ดร.วาสนา จตุรนต์รัศมี 

หน้าก่อน