เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ ครูปฏิบัติการ

คุณกรีธา   มาทัพ คุณผ่องศรี  เวศสนิท
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708845
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708954
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
คุณสมพร  เชยเสงี่ยม คุณชยพล   ใจมุ่ง
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708954
ชั้น 7, 8, 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708970
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

กัลญาณี  ธรรมนารถสกุล

ตำแหน่ง ครู

ชั้น 3,7 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
Call: 02-470-8949

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สายสนับสนุนวิชาการ นักวิทยาศาสตร์

คุณนลินรัตน์   ลิ่มพานิช คุณเพ็ญพิมล  เต็กชื่น
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708859
ชั้น 3 อาคาเคมี
Call: 02-470-8859
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณสุมาลี  อมรเวชสิริกุล คุณวรรณภา  คุ้มจินดา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708849
ชั้น 7, 8, 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 Call: 02-4708949
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
   
   

สายสนับสนุนวิชาการ นักวิทยาศาสตร์

คุณบุษกร   คงสุวรรณ คุณไพลิน นิลสิทธิ์
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
ห้องธุรการภาควิชา ชั้น 3 อาคารเคมี
 Call: 02-4708843
ห้องธุรการภาควิชา ชั้น 3 อาคารเคมี
 Call: 02-4708843
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณฐิตินันท์ ถ่อทอง คุณสง่า  ตาบทอง
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
ห้องธุรการภาควิชา ชั้น 3 อาคารเคมี
 Call: 02-4708843
ห้องธุรการภาควิชา ชั้น 3 อาคารเคมี
 Call: 02-4708843
E-mail:  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
คุณศรีเวียง   ยิ้มขาว  
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป  
ห้องธุรการภาควิชา ชั้น 3 อาคารเคมี
 Call: 02-4708843
 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
   
 

 

 

Visitors Counter

296276
Today
30

Your IP: 54.162.163.181
Server Time: 2018-05-24 00:40:00

Map

Contacts

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10140 
เบอร์โทรศัพท์:  02-470-8840,02-470-8843
เบอร์โทรสาร:   02-470-8843
Email:chmsci@kmutt.ac.th