Activites

 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมวิชาเคมีให้กับนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2550 more...
 • บุคลากรภาควิชาเคมี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมโรสการ์เดนท์ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม more...
 • ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และคณาจารย์ประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 more...
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2550 more...
 • พิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2550 more...
 • บุคลากรภาควิชาเคมี ร่วมฟังบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ more...
 • บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาเคมีร่วมฟังบรรยายธรรมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมกับการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม more...
 • ภาควิชาเคมี ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอบรมวิชาเคมีให้กับนักเรียนโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2550 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงาน open house วันที่ 16 - 17 พ.ย. 50 more...
 • คณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมเป็นเกียรติในการก่อตั้งชมรมเคมีบางมด เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย.50 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงาน "มาเยี่ยมมาเยือนบ้านสีเทา...เราเคมี" วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2550 more...
 • ภาควิชาเคมี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 more...
 • ภาควิชาเคมี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการดำเนินงานของภาควิชาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ณ ภาควิชาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับนักศึกษาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2550 more...
 • เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและบุคลากร ของ บริษัท EPG Innovation Centre เข้าเยี่ยมชมดูงานในห้องปฏิบัติการและการเรียนการสอนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ ภาควิชาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมงานปีใหม่กับคณะวิทยาศาสตร์ more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงานทำบุญประจำปี 2551 more...
 • MICHELIN RESEACH ASIA (THAILAND) CO., LTD. เจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมภาควิชา more...
 • นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมภาควิชาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับชมรมเคมีบางมด จัดสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน” more...
 • งาน Bye-nior นักศึกษาชั้นปีที่ 4 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2551 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.51 more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและงานวิจัย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2551 more...
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551 more...
 • กำหนดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาควิชาเคมีประจำปีการศึกษา 2552 โครงการคัดเลือกตรง สาขาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรม Roadshow more...
 • ภาควิชาเคมี ร่วมฉลองครบรอบ 48 ปี มจธ. จัดงาน Open house "Chemistry @ kmutt" ระหว่างวันที่ 7 - 11 พ.ย.51 more...
 • ภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมรวมพลัง-สังสรรค์คนเคมีครั้งที่ 1 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของภาควิชาเคมีให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจัดอบรมวิชาเคมี ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน) ค่ายที่ 1 ประจำปี 2551 more...
 • ภาควิชาเคมี ร่วมฉลอง ครบรอบ 48 ปี มจธ. จัดงาน open house “Chemistry @ kmutt” ระหว่างวันที่ 7 - 11 พ.ย. 51 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมีแก่ ผศ.บุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้า more...
 • บุคลากรภาควิชาเคมีร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ครบวาระ 8 ป more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2552more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงานทำบุญภาคประจำปี 2552 more...
 • งาน Chem night 2009 more...
 • นักศึกษาภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนทางวัฒนธรรม “Asem Interfaith Youth Camp” วันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2552 more...
 • คณาจารย์ภาควิชาเคมีเข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปี 2551 more...
 • คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมหารือกับภาควิชาเคมีเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของภาควิชาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมีอบรมเคมีโอลิมปิก (ค่ายที่ 2) ให้กับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2552 more...
 • คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมหารือกับภาควิชาเคมีเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของภาควิชาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2552 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตเคมีที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 more...
 • บุคลากรภาควิชาเคมีเข้าร่วมสัมมนาประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2552 more...
 • ภาควิชาเคมีขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปี 2551 more...
 • บริษัท รีไซเคิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้การสัมมนาที่ภาควิชาเคมี more...
 • พิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2552 more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ถวายเทียนพรรษา more...
 • การบรรยายพิเศษเรื่อง“ไปเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานกันเถอะ” โดย บริษัท SCG Thailand laboratory ณ ห้อง CH 103 ภาควิชาเคมี more...
 • นักศึกษาภาควิชาเคมีเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการแข่งขัน Thailand Energy Star Award 2009 more...
 • คณาจารย์ภาควิชาเคมีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีคณะ ครั้งที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคณะ ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน more...
 • คณาจารย์ภาควิชาเคมีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. more...
 • ภาควิชาเคมีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 more...
 • ภาควิชาเคมีทำบุญ 9 วัด more...
 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมครูสาขาวิชาเคมี more...
 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมโครงการเคมีโอลิมปิก (สอวน.) สาขาวิชาเคมี รุ่นที่ 10 ค่ายที่ 2/2552 ศูนย์กรุงเทพฯ more...
 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมโครงการเคมีโอลิมปิก (สอวน.) สาขาวิชาเคมี รุ่นที่ 10 ค่ายที่ 2/2552 ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร more...
 • โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553 more...
 • โครงการผ้าป่าเคมีเพื่อการศึกษา more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมสัมมนาประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ more...
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี เยี่ยมชมงานในโครงการส่วนพระองค์ ณ วังสวนจิตรลดา more...
 • ภาควิชาเคมีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ SWOT ANALYSIS” more...
 • Science Contest I more...
 • Open house 2010 more...
 • อาจารย์ภาควิชาเคมีได้ร่วมสร้างเครือข่ายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ more...
 • อาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ค. 54 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 9 – 13 พ.ค.54 more...
 • โครงการจากพี่สู่น้อง : เก่ง ดี มีสุข สนุกกับกิจกรรมนักศึกษา วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 more...
 • ภาควิชาเคมีจัดงานไหว้ครูประจำปี 2554 more...
 • ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ภาควิชาเคมี วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 more...
 • โครงการผ้าป่าเคมีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 more...
 • งานแสดงกตเวทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการคณาจารย์ภาควิชาเคมี 3 กันยายน 2554 more...
 • เปิดครัวเคมีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย more...
 • นักศึกษาภาควิชาเคมีร่วมฟื้นฟูศาสนสถาน พุทธมณฑล ศาลายา more...
 • Dr. Kenji Okada มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมี อุตสาหกรรม more...
 • ดร. อรพิณ จันทร์ศรีวงศ์ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยใน ต่างประเทศ more...
 • ดร.นคร เนียมนนท์ ถ่ายทอดความรู้จากการทำวิจัย more...
 • ทำบุญภาควิชาเคมี 17 ม.ค. 55 more...
 • ภาควิชาเคมีมอบหมวกไหมพรมตามโครงการ “หมวกไหมพรมช่วยน้องหนูประสบภัยหนาว” more...
 • รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม ร่วมถ่ายทอด KM ประสบการณ์อุทกภัย more...
 • “Science Show กระตุ้นเยาวชนไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค more...
 • นักศึกษาภาควิชาเคมีจัดงาน CMF ครั้งที่ 12 more...
 • ภาควิชาเคมีมอบหมวกไหมพรมตามโครงการ “หมวกไหมพรมช่วยน้องหนูประสบภัย หนาว” ณ จังหวัดน่าน more...
 • “Science Show กระตุ้นเยาวชนไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ more...
 • “Science Show กระตุ้นเยาวชนไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม more...
 • “คณะวิทย์ จิตอาสา ร่วมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง ภายหลังประสบอุทกภัยปี 2554" more...
 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ Active learning” และการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การสอนวิชาศึกษาทั่วไป more...
 • โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ ห้องแลปจิ๋วบนกระดาษเพื่อน้อง วันที่ 23 มีนาคม 2555 more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “พัฒนาจิต สร้างพลังใจให้มีสุข ทุกสถานการณ์” และ กิจกรรม “อยู่อย่างไรให้พอดีและพอเพียง” more...
 • ภาควิชาเคมีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาเคมี พ.ศ.2555 – 2558” ให้สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา more...
 • โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนเรียนรู้เรื่องโลกร้อน (Junior Science Camp on Global Warming) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2555 more...
 • นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 รับรางวัล Chem Idol more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำ โครงการคณะวิทย์จิตอาสา ร่วมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งภายหลังประสบอุทกภัย ปี 54 กิจกรรมครั้งที่ 3 ภายใต้เรื่อง “กินอย่างไรให้ห่างไกลโรค และกิจกรรมเสริมรายได้” more...
 • ภาควิชาเคมีจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำ โครงการคณะวิทย์จิตอาสา ร่วมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งภายหลังประสบอุทกภัย ปี 54 กิจกรรมครั้งที่ 4 “สสส...สร้างเสริมสุขภาพ” more...
 • นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์และก้าวสู่บัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Co-Science ครั้งที่ 9) more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำ โครงการคณะวิทย์จิตอาสา ร่วมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งภายหลังประสบอุทกภัย ปี 54 กิจกรรมครั้งที่ 5 “โลกสวยด้วยมือเรา ....ทำบุญด้วยขยะรีไซเคิล” more...
 • ขอเชิญนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมงานกตเวทิตาจิตบุคลากรภาควิชาเคมีซึ่งเกษียณอายุราชการปี 2555 more...
 • ภาควิชาเคมีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำ โครงการคณะวิทย์จิตอาสา ร่วมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งภายหลังประสบอุทกภัย ปี 54 กิจกรรมครั้งที่ 6 “ทำบุญไหว้พระ 9 วัด ศึกษาวิถีชีวิตไทยย่านคลองบางมด” more...
 • ไหว้ครูภาควิชาเคมีประจำปีการศึกษา 2555 more...
 • ภาควิชาเคมีจัด "โครงการทอดผ้าป่าภาควิชาเคมีเพื่อการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2555 more...

Back...