รายละเอียดโครงการ

โครงการร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมกันแก้โจทย์ของภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาที่เข้าร่วม

การเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม เป็นวิชาเลือก 3 หน่วยกิต ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการนำเสนอผลงาน โดยเปิดโอกาศให้นักศึกษา เลือกแหล่งเรียนรู้ หรือโจทย์ หรือหัวข้อโปรเจคในลักษณะ : Project-based learning (PBL)

นักศึกษาจะใช้เวลาศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ได้ยาวนานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
dsc00722.jpg
© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.