ภาคอุตสาหกรรมได้อะไรจากโครงการ

- มีนักศึกษาที่มีพื้นความรู้ทางด้าน ฟิสิกส์, เคมี, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ที่ดีและมีความตั้งใจสูงที่จะมาเป็นผู้ศึกษา วิเคราะห์ ช่วยแก้โจทย์ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

- ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ

- ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาศคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับองค์กรมาร่วมงานในอนาคต


© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.