ภาควิชา/คณะฯได้อะไร

- มีภาคอุตสาหกรรมที่ดีร่วมเป็นพันธมิตร เป็นเครือข่ายของการเรียนรู้

- เสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการผลิตนักศึกษาของภาควิชา / คณะฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของภาคอุตสาหกกรรม

- เพิ่มโอกาสให้คำปรึกษาหรือการทำวิจัยร่วมกันในระดับสูงกับภาคอุตสาหกรรม


© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.