การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วมฯ  ในแต่ละภาควิชาจะร่วมพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น โดยจะพิจารณาจากแต้มเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาสิ้นภาคการศึกษาเทอมที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 2.50  ทั้งนี้หากนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่ละภาควิชาจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาอีกขั้นตอนหนึ่ง  โดยมีการพิจารณาการคัดเลือกในกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาควิชามีดังนี้

ภาควิชาเคมี

กรณีที่นักศึกษาในภาควิชาเคมี มีแต้มเกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเทอมที่ 1 ในชั้นปีที่ 3 ต่ำกว่า 2.50 คณะกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วม ฯ ในภาควิชาจะพิจารณาจาก

1. การวัดเจตคติ จากการสัมภาษณ์

2. ความตั้งใจ ความขยัน

3. ศักยภาพของนักศึกษา

 

ภาควิชาฟิสิกส์

กรณีที่นักศึกษาในภาควิชาฟิสิกส์ มีแต้มเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 คณะกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วม ฯ ในภาควิชาจะพิจารณาจากการทดสอบศักยภาพของนักศึกษา  โดยการมอบหมาย mini project ให้กับตัวนักศึกษา และทำการสอบใน 2 ส่วนคือ

1. การนำเสนอ ในรูปแบบ Power Point ต่อคณะกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วม ฯ ในภาควิชาฟิสิกส์

2. การเลือกใช้โปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะงาน ให้เหมาะสมกับงาน

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์

กรณีที่นักศึกษาในภาควิชาคณิตศาสตร์ มีแต้มเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 นั้นทางภาควิชาจะมอบให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะพิจารณาจาก

1. การเจตคติของนักศึกษา

2. ความตั้งใจ ความขยันของนักศึกษา

3. ศักยภาพของนักศึกษา

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา

สำหรับภาควิชาจุลชีววิทยานั้น จะไม่พิจารณานักศึกษาที่มีแต้มเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วม ฯ

 

ซึ่งในแต่ละภาควิชาจะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกพร้อมหัวข้อวิจัยให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกภายหลัง


© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.