ข้อปฏิบัติโครงการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม

ข้อปฏิบัติโครงการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม (Industrial Cooperative Learning) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการ

1.1  ร่วมกับอุตสาหกรรมและหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีลักษณะงานวิจัยผลิตบัณฑิตให้สอด คล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม/หน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงาน วิจัย)

1.2  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานวิจัยที่คณะเชิญเข้าร่วมโครงการ

1.3  หาโอกาสให้นักศึกษาทำ Project ร่วม หรือวิจัยร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาของธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิจัยในลักษณะสามมิติ (ผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจ อุตสาหกรรม, นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา) หรือเรียก ว่า Project-based Learning

1.4  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับทราบแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และหรือทราบความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมและงานวิจัยมากขึ้น

1.5  เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นหาตนเองว่าสนใจในอาชีพลักษณะใด

 

2. รายละเอียดของโครงการ ดังนี้

2.1  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ที่ปรึกษา (advisor)
 2. ผู้แทนหน่วยงาน (co-advisor)
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลที่ภาควิชาเห็นสมควร

2.2  หน่วยงาน  ประกอบด้วย          

ก.  ภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรม หรือ

ข.  ภาครัฐที่มีงานวิจัยที่ชัดเจน

2.3  เกณฑ์การประเมิน

      อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนหน่วยงาน ให้คะแนนคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้

 1. อาจารย์ที่ปรึกษา 30%
 2. ผู้แทนหน่วยงาน 40%
 3. รายงานและการเสนอผลงาน 2 ครั้ง ๆ ละ 15% รวม 30%
 • อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง  อาจารย์ที่ต้องดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (ภาควิชาเสนอชื่อ)
 • ผู้แทนหน่วยงาน หมายถึง ผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหรือหัวหน้าภาควิชา และหรืออาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

นักศึกษานำเสนอ (present) ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ (ครั้งแรกประมาณเดือนสิงหาคม  ครั้งที่สองหลังจากจบการปฏิบัติงานแล้วเดือนตุลาคม)  ควรเป็นการ present  รวมของนักศึกษาในภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน  2  ฉบับมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม/หน่วยงานร่วมตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนต่อไป

               แบบฟอร์มการประเมินในการตรวจเยี่ยมนักศึกษา ให้ใช้แบบฟอร์มที่คณะจัดทำขึ้น

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. ร่วมกันกำหนดหัวข้อศึกษาร่วมกับผู้แทนจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม/หน่วยงาน
 2. ให้คำแนะนำและร่วมกันแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
 3. ควรไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่าที่จำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และประเมินผลที่ไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุกครั้ง
 4. ประเมินผลการนำเสนอผลงานของนักศึกษา (โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยจะพิจารณาในด้าน
  • ความพร้อมในการนำเสนอข้อมูล
  • เทคนิคการนำเสนอ
  • การตอบปัญหา/คำถาม
 1. ควบคุมและดูแลการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

การคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

 1. ให้คิดภาระงานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบนักศึกษา หัวข้อ/เรื่องละ 1 หน่วยกิต โดยไม่คิดจำนวนนักศึกษาและจำนวนอาจารย์
 2. อาจารย์ 1 ท่าน ไม่ควรรับปรึกษานักศึกษาเกิน 3 เรื่อง

การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

 1. คณะกำหนดแบบฟอร์มสำหรับแจ้งการไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ประสงค์ไปตรวจเยี่ยมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและจัดส่งมายังคณะไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนไปตรวจเยี่ยม เพื่อจัดทำหนังสือขออนุญาตการเข้าตรวจเยี่ยม แบบฟอร์มประเมิน ประสานการเตรียมพาหนะ
 2. ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจเยี่ยม/หารือ/ผู้แทนหน่วยงานมาสอบความก้าวหน้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน  ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากคณะฯ         
  2.1 กรณีใช้รถตู้คณะวิทยาศาสตร์ ให้ผู้ขอใช้กรอกแบบฟอร์มการใช้รถส่งมายังคณะ และหากรถตู้คณะติดภารกิจ จะดำเนินการจัดหาพาหนะให้ตามความเหมาะสม
  2.2 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว (ได้รับค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงกิโลเมตรละ 5 บาท ใช้ในการเดินทางไปต่างจังหวัดเท่านั้น) ให้ภาควิชาทำบันทึกขออนุมัติมายังคณะโดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแนบระยะทางมาด้วย
  2.3 กรณีเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง (รถแท็กซี่) สำหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ให้ภาควิชาทำบันทึกขออนุมัติโดยหัวหน้าภาควิชา
 1. การเดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษามากกว่า 1 วัน การเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
  3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ    สำหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
  3.2 ประกาศ มจธ.  เรื่องอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พักในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน

© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.