King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

งานอัตลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ (Click ที่ภาพเพื่อ download รูปขนาดใหญ่) 

  


   

 

  

 

    

 

  

 

Powerpoint template คณะวิทยาศาสตร์ (Click ที่ภาพเพื่อ download ไฟล์) 

  

 

ของที่ระลึกคณะวิทยาศาสตร์

 

สื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมให้ความรู้แนะนำ หลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย