King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายวิชา GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community Based Research and Innovation) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ พื้นที่การเรียนรู้ฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา Science meets Community ครั้งที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชามีโอกาสแสดงผลงานการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนและการศึกษาดูงานในชุมชน จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนรับฟังการนำเสนอผลงานพร้อมให้คำแนะนำ อาทิ ผลงานประเภท Web Application ได้แก่ ม่อนเเง๊ะ.. ซื้อขายฟักทองง่ายๆ ด้วยแอปเรา, การนำ E-Commerce เข้ามาใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลระหว่างเกษตรกรที่มีผลผลิตฟักทองกับผู้บริโภค, การขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นค้อ สร้างเอกลักษณ์และตราสินค้า เน้นจุดเด่นลูกค้ามีโอกาสเลือกดีไซน์งานเองได้ นอกจากนั้นยังมี ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ได้แก่ สบู่ฟักทองญี่ปุ่น แบบ single used, สครัปและโลชั่นฟักทองญี่ปุ่น เพื่อลูกค้ากลุ่มโฮมสเตย์ โรงแรม นักท่องเที่ยว และธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แยมฟักทองญี่ปุ่น และเส้นพาสต้าผสมเนื้อฟักทองญี่ปุ่น

Previous Next

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยคณาจารย์จาก Tokushima University ได้สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมีและภาควิชาฟิสิกส์ นอกจากนั้นยังเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียนอีกด้วย

Previous Next

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมอาจารย์ และนักศึกษารายวิชา SCE 651 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู (Moral and Ethics for Teachers) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Science Education) เยี่ยมชมและศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับ และได้รับเกียรติจากคณะครูบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านอัตลักษ์ครูเทพศิรินทร์ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน และเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมีและฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ได้แก่ รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 12 คน, รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน จำนวน 1 คน, รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 คน, รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัย ดีเด่น จำนวน 1 คน, รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ-วิจัย จำนวน 17 คน และรางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่น จำนวน 3 คน ภายในงานมีการเสวนาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จากตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Previous Next

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Physics Fair 2019” ณ Basement , Science learning space ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Physics for Sustainable Innovation Projects) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทำมินิโปรเจค ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการนำเสนอ ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างชิ้นงาน โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ และบุคลากร คอยช่วยเหลือสนับสนุนภายในงานนิทรรศการ “Physics Fair 2019” มีกิจกรรมหลักคือการนำเสนอความรู้ทางฟิสิกส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านชิ้นงานโดยสอดแทรกความรู้ด้านฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์กับของเล่น และฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมชมงานกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก

Page 1 of 22