King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ชี้แจงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชี้แจงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลตัดสินใจเลือกช่องทางการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม โดยหากเลือกฝึกงานภาคอุตสาหกรรมนนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตการทำงานเป็นเวลาสองเดือน หรือเลือกฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (Industrial Cooperative Learning) นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนเป็นเวลากว่าสี่เดือนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากองค์กรของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล เพื่อเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์และศักยภาพของงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องได้ใช้ความสามารถทางวิชาการ เรียนรู้การทำงาน และฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเห็นจริงในลักษณะทำโครงงานร่วม (Project) หรือวิจัยร่วมโดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญขององค์กรซึ่งคาดว่าจะทำให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกทักษะการบริหารจัดการการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมและได้งานหลังจบการศึกษาเร็วขึ้น