King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Science Colloquium IV : คลินิกเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ Science Colloquium IV : คลินิกเทคโนโลยี ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO) จาก สำนักงานนวัตกรรมและพันธมิตร หน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) และ Academic Contribution Office (ACO) จาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดความเป็นมาของหน่วยงาน และการให้บริการจากหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอรับความคุ้มครองและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และการบริการส่งเสริมการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่าน program Direktion รวมทั้งตัวอย่างโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนที่ต้องการให้นักวิจัยเข้าไปร่วมทำงานวิจัย ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะฯ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีจำนวน 40 กว่าคน