King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอโครงการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว และตอนท้าย คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานบริษัทฯ มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบคุณข่าวจาก Bangmod News

Previous Next

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลและประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาและมีการเรียนรู้งานจากนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องและนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงแผน/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT-Student QF) และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมก่อนการสัมมนา (kick off) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและพบผู้นำนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา และทีมงานจากสำนักกิจการนักศึกษาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และการขออนุมัติโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินจากคุณดรุณี พินิจ และระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ยุทธนา ลิลา

Previous Next

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Cultural trip 2019) โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พระราชวังบางปะอิน วัดไชยวัฒนาราม หมู่บ้านญี่ปุ่น วัดมหาธาตุ และตลาดน้ำอโยธยา ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมเดินทาง เป็นจำนวน 60 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่บรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วม จำนวน 115 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท จ.ชลบุรี หัวข้อ “การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ” ในวันแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอผลงานของคณะฯ ในรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx (Grow 62) และการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ พ.ศ.2562 จากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมองทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน หลักสูตรพันธุ์ใหม่ การบริการวิชาการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และ ผศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี อาจารย์ประจำศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย “การยกระดับงานวิจัย และนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์” และ “จากงานวิจัยสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ตามลำดับ และผู้แทนจากภาควิชา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างความเข้มแข็งของคณะฯ ด้วยการยกระดับงานวิจัย นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และพัฒนาสังคม” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับฟัง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งการนำเสนอผลสรุปการระดมสมองในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 อีกด้วย