King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

เมื่อวันวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ FSci International Internship Program 2019 (ในภาคการศึกษาพิเศษ 20 มิถุนายน -19 สิงหาคม 2562) ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศโปแลนด์ จำนวน 24 คน และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคณะ ฯ กับมหาวิทยาลัยภาคีและสร้างบรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว เป็นประธานคณะทำงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลด้านวิชาการดีและดีเด่น ภาควิชาละ 2 รางวัล รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม ภาควิชาละ 1 รางวัล และรางวัล Popular Vote ภาควิชาละ 1 รางวัล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ Science Learning Space

นิทรรศการนี้เป็นเวทีในการจัดแสดงและประกวดแข่งขันผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จาก 4 ภาควิชา โดยแต่ละภาควิชาจะส่งผลงานนักศึกษามาร่วมนำเสนอ โดยมีจำนวนผลงานนักศึกษานำมาแสดง 156 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนวัตกรรม 33 ผลงาน และประเภทวิชาการ 123 ผลงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัย กระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

Previous Next

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program รอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผู้แทนนักศึกษาสองทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และทีมที่เข้ารอบคือ ทีม Sky Scraber ชื่อผลงาน Durian Heal และทีม Double KN ชื่อผลงาน Mini Pocket GB ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการภายในคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการจากหอการค้าญี่ปุ่น

Previous Next

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการค่ายฟิสิกส์อาสาพัฒนาครั้งที่ 11 “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพสู่ชุมชน อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีจิตอาสา ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา นำทีมโดย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและอาจารย์สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์จำนวนกว่า 40 คน ภายในค่ายมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การซ่อมพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสมาชิกในชุมชน รวมทั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนและวัด ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเบื้องต้น รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่าย และการสอนสมาชิกในชุมชนให้ทำปลั๊กพ่วงที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะเป็นการทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Previous Next

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 จำนวน 35 คน เข้่าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีฝ่ายงาน Active Recruitment ต้อนรับ พร้อมอาจารย์ (ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์,ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี, ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว และ ดร.วริสา ยมเสถียรกุล) ร่วมบรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาตรีของแต่ละภาควิชาให้นักเรียนได้รับฟัง ก่อนที่จะเดินเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space