King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม 600 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปี 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปฝึกปฏิบัติงาน ทั้งการฝึกงาน 2 เดือน และฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ในการปฐมนิเทศครั้งนี้จะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับ การแต่งกาย ความประพฤติ แนวคิดในการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การเตรียมตัวทางด้านวิชาการที่จะนำไปใช้กับการฝึกงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเสวนาจากผู้แทนของแต่ละภาควิชาในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่” อีกด้วย

Previous Next

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Learning Space) คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะการนำเสนอทางวิชาการสู่ชุมชน (นิทรรศการ “PHYSICS FAIR 2018 ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานและกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมนา สุวรรณอำภา จากสถาบันการเรียนรู้ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคุณณัฐวุฒิ คุ้มทอง และคุณจันทิมา ปัทมธรรมกุล เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากการร่วมกันถอดบทเรียนโดยอาจารย์ประจำวิชา PHY 101 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ตัวแทนสายสนับสนุน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำให้ทราบว่ากิจกรรม PHYSICS FAIR 2018 ที่จัดขึ้น มีแนวคิดมาจากความต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมรับน้องในอดีต โดยเน้นการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีอาจารย์และพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ซึ่งกิจกรรมถอดบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความสำเร็จของกิจกรรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับกิจกรรมในรุ่นต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนทั้งสิ้น 28 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) วิทยากรโดยคุณเกสรา วลัญช์เดช ที่ปรึกษาด้านฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนองานเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานด้านการนำเสนอ 3 ขั้นตอน คือ Pre-Presentation สิ่งที่จะต้องก่อนนำเสนองาน Presentation การดำเนินการนำเสนอ และ Post Presentation การตอบคำถามและการตัดสินใจ ซึ่งนักศึกษาที่ไปฝึกงานตามโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมจะต้องมีการนำเสนอความก้าวหน้าของงาน/โครงงานที่จัดทำตลอดช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 4-6 เดือน

Previous Next

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ทีมผู้บริหารและบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงาน จากการเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Grow) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ปรียานุช แย้มวงศ์ (สกอ.) ดร.บุญดี บุญญากิจ (สกอ.) ดร.ยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์ (ม.อัสสัมชัญ) และ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร (มจธ.) ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปในลักษณะการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ และตอบรายละเอียดข้อซักถาม นำโดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ และบุคลากรทีม EdPEx ของคณะฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะฯ

Previous Next

คณะทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร “การสร้างผลงานวิชาการจากงานประจำ” รูปแบบของหลักสูตร “On the Job Training” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ รูปแบบงานเป็นการนำเสนอผลงานที่มีการปรับปรุง พัฒนา อย่างมีระบบโดยใช้แนวทางการวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานวิชาการจากงานประจำและสามารถนำผลงานไปเสนอในเวทีการจัดการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ มจธ. จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี 2563 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภาณุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 35 คน