King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและสุขภาพดีของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ปี 2562 ร่วมกับสถานออกกำลังกาย Love Fitness ณ บริเวณอาคารปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจวัดค่าดัชนีร่างกาย (BMI) มวลกล้ามเนื้อ และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และทดสอบสมรรถนะของร่างกาย (ท้าพลังพิชิต 5 ด่าน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จาก Love Fitness เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมทั้งหมด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของตนเอง และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการของคณะฯ จากกิจกรรมมีอาจารย์และบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา การแนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0” โดยคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิตอล จากบริษัท จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมตลาดงานำหรับนักศึกษาจบใหม่ เทรนด์ตลาดงานกับ Thailand 4.0 สิ่งที่องค์กรพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานและทักษะสำคัญที่ต้องการ รวมทั้งสามสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการสมัครงานคือ การสร้าง Profile Resume รูปถ่ายที่เหมาะสมในการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (การแต่งกาย/ข้อมูล/การตอบคำถาม) ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Previous Next

วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 6 ในหัวข้อนวัตกรรม (Innovation) บรรยายโดย ดร.วรโชค ไชยวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความใหม่ (Newness) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความแตกต่างไม่ซ้ำหรือเลียนแบบสามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) หรือสามารถขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องได้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมสำหรับนำเสนอในรอบคัดเลือกวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา การแนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0” โดยคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิตอล จากบริษัท จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมตลาดงานำหรับนักศึกษาจบใหม่ เทรนด์ตลาดงานกับ Thailand 4.0 สิ่งที่องค์กรพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานและทักษะสำคัญที่ต้องการ รวมทั้งสามสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการสมัครงานคือ การสร้าง Profile Resume รูปถ่ายที่เหมาะสมในการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (การแต่งกาย/ข้อมูล/การตอบคำถาม) ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Kathmandu University ประเทศเนปาล จำนวน 4 ท่าน ณ ห้อง Sci Connect เพื่อลงนามในความร่วมมือ Memmorandum Of Understanding (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ และเจรจาในแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล รองศาตราจารย์ ดร. พรนภิส ดาราสว่าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในการลงนามและประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและหารือในครั้งนี้ด้วย