King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสของคณะฯ อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้อาวุโส พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกันในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสระดับคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติอำนวยพร จำนวน 5 ท่าน และมีผู้บริหารระดับคณะฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
และดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้อาวุโส โดยมีอาจารย์อาวุโสได้ให้พรอันเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Previous Next

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Design Thinking บรรยายโดยอาจารย์คริษฐ์ ไข่มุก ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆ คนมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนักศึกษาได้เห็นนวัตกรรมจากทั่วโลกและนำมาเป็นแนวทางออกแบบโครงงานให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จะได้รับโจทย์ในครั้งต่อไป

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ (มจธ.) ได้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม Plearn English Learning Camp จัดโดยบริษัทวิซดอมไวด์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมเป็นการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 วัน เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผ่านกิจกรรมเกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 50 คน

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking ครั้งที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่ Science Learning Space เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับนักศึกษาเก่า และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสมัครงานให้กับสถานประกอบการชั้นนำและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ในการได้สมัครงานในตำแหน่งที่สนใจ และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา
และยังได้รับความรู้การเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงานในช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้องด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จีรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมต้อนรับผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมจัดบูธรับสมัครนักศึกษานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดงานในวันนี้ได้รับสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างมากและบรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่น

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 กลุ่มงานบริการการศึกษา (คณะทำงานการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม FSci Exhibition ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนภายในคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 15 หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักกับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร วท.ม วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร วท.ม/ปร.ด วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และกลุ่มวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทั้งในคณะวิทย์ฯ และคณะอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 362 คน