King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

Previous Next

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุรี ขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ในการแข่งขันประกวดไอเดียนวัตกรรมอาหาร ในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2020 ธีมงาน Future Protein รุ่น Light weight ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลล์สกัดโปรตีนสูงจากกากเบียร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ลาน Helix Garden ชั้น 5 the Emquartier

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นายวัชรภากร วงษ์วาร
2. นางสาวสุชาดา แซ่อั้ง
3. นางสาวอมลาลักษณ์ วงศ์ไทย
4. นางสาววรรณพร ศุภสมบัติโอฬาร
5. นายธีรพงศ์ นพรัตยาภรณ์

โดยอาจารย์มี ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอ.
นิพร เดชสุข ร่วมสนับสนุนนักศึกษาในการทำผลิตภัณฑ์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เขาหนองบัว

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ 42 จากมติที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธาน ปอมท. คนใหม่ กล่าวว่า “มีความตั้งใจที่จะผลักดันองค์กร ปอมท. ให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดที่เป็นความท้าทายอย่างมาก ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเตรียมรับ Education Disruption ดังนั้นสมาชิกของ ปอมท. ทุกคนต้องทำงานร่วมกันอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว”

 
Previous Next

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์” เนื่องใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 และรางวัล 2019 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน

Page 1 of 10