King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จาตนิล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย