King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

Previous Next

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2562