King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

ผลรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน กลุ่มเคมี

ผลงานเรื่องการศึกษาการกัดกร่อนของอนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรด้วยไซยาไนด์ไอออนและการประยุกต์ใช้

โดย น.ส.ธัญญารัตน์ พุทธะพงศ์เลิศ และ น.ส.เพ็ญพิชชา ทิมปา ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.วิจิตรา เดือนฉาย

2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กลุ่มเคมี

ผลงาน Metal Chelated Magnetic Composite for Enhancement of Laccase Activity toward Dye Degradation

โดย น.ส.ปณิตา แดงสำราญ และ น.ส.วิชาดา เจริญพงษ์ ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กลุ่มเคมี

ผลงาน Inhibition of Immobilized Laccase and its Stability

โดย น.ส.กิตติมา แต้มทอง และ น.ส.วีณา พุ่มพวง ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

4. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุ่มฟิสิกส์

ผลงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมบัติความชอบน้ำของ PDMS สำหรับสร้างหยดแบบน้ำในน้ำมันและน้ำมันในน้ำโดยใช้อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิ้นเดียวกัน

โดย น.ส.จินดารัตน์ โคมเดือน และ น.ส.เพ็ญศิริ ราชสมบัติ ภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

5. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุ่มคณิตศาสตร์

ผลงานเรื่องการศึกษาการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการอุ่นเตาอบเหล็กชนิด Pusher ในช่วงเวลา on peak

โดย น.ส.ศศิชา ศิลาอ่อน และ น.ส.ศิราพร วงศ์ศรีไสย ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และ ดร.วริสา ยมเสถียรกุล 

6. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กลุ่มคณิตศาสตร์

ผลงานเรื่องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1

โดย นายณัฐนนท์ มนต์รัตน์, น.ส.สริตา การีเวท และ น.ส.สุปรียา สุทธิกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มคณิตศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

นางสาวศศิชา ศิลาอ่อน และนางสาวศิราพร วงศ์ศรีไสย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มคณิตศาสตร์ จากการนำเสนอเรื่อง การศึกษาการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการอุ่นเตาอบเหล็กชนิด Pusher ในช่วงเวลา On Peak โดยมี ดร.วริสา ยมเสถียรกุล และ ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายณัฐนนท์ มนต์รัตน์ นางสาวสริตา การีเวท นางสาวสุปรียา สุทธิกุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กลุ่มคณิตศาสตร์ จากการนำเสนอเรื่อง การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 โดยมี รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลมากมายในงานประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนักศึกษา NRIC209 ณ ประเทศมาเลเซีย 
1. รางวัลเหรียญทองและ best special award 1 รางวัลจากงานของอาจารย์นุจรินที่ทางสมาคมวิทย์ให้การสนับสนุนเข้าประกวดจากการที่งานอาจารย์ได้รางวัลมาแล้วในระดับประเทศ
2. 1 เหรียญเงินในสาขา fundamental science
3. 1 เหรียญเงินในสาขา life science
4. 1 เหรียญเงินสาขา ICT
5. 1 เหรียญทองแดงในสาขา medical and health science

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกผลงานด้วยครับ รายละเอียดเต็มๆ ของแต่ละผลงานจะตามมาเร็วๆ นี้

Previous Next

การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 8 (The 8th Undergraduate in Applied Mathematics Conference - UAMC 2019) ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

ผลปรากฎว่านักศึกษาของ มจธ. คว้ารางวัล Best Oral Presentation ในประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า มาได้ 2 รางวัล ได้แก่

กลุ่ม Mathematical Modelling
เรื่อง การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัด H1N1
ผู้นำเสนอ นายณัฐนนท์ มนต์รัตน์ นางสาวสริตา การีเวท นางสาวสุปรียา สุทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์

กลุ่ม Mathematics for Finance and Insurance
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยประกันภัยของการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ สัมฤทธิ์ นางสาวสุภาณี อ่ำสำอางค์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

ขอบคุณข่าว และภาพจากภาควิชาคณิตศาสตร์

Previous Next

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ขอแสดงความยินดีแก่

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร 
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2562

และ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ มจธ. ที่มีนโยบาบส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

จัดโดย สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

Page 6 of 9