King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

Previous Next

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานเครื่องดึงเส้นโรตีสายไหม
โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวตติยา ขยัน
2. นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด
3. นางสาวเกษแก้ว แย้มนาม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. อาจารย์เบญจวรรณ ดัดวงษ์
2. อาจารย์ศิธร คนเสงี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงงานประสิทธิภาพของแผ่นมูลช้างในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการปลูกพืช
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นาย อิทธิพล วันลักษณ์
2. นายปิยะรัฐ เมืองปากโยธา
3. นายวิษณุ ลักขษร

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์วิธิวัติ รักษาภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงงานการมีจริงของผลลัพธ์จากการประยุกต์อนุพันธ์เชิงเศษส่วนในรูปทั่วไปบนสมการหยุ่นหนืดแบบต่าง ๆ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายนรวิชญ์ ลิมปานุกร
2. นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์ปัญญา ค้าคล่อง