King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-11.00 น.ปฐมนิเทศระดับคณะ ฯ ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเวลา 13.00-16.30 น.ปฐมนิเทศระดับภาควิชา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแนะนำนักศึกษาได้รู้จักกับผู้บริหารในระดับคณะ และภาควิชา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อการสัมมนา “เสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบผู้มีประสบการณ์” วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-14.00 น. ห้อง Science Connect

Previous Next

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจออกแบบ "อะตอม" สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชิงทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยสามารถส่งผลงานและแรงบันดาลใจในการออกแบบ  (ความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4)

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ( SCL ) หรือส่งเป็นไฟล์ดิจิตัล (.ai, .psd, หรือ .jpeg) ได้ทางหน้าเพจ "สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"
(สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. รหัส 59 , 60 , 61 เท่านั้น)

อะตอมที่ได้รับคัดเลือก จะถูกนำมาผลิตเป็นจี้ห้อยคอ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้สำหรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญฯ และแสดงสปิริต

Previous Next

ขอเชิญประชาคม มจธ. เข้าร่วมการประชุม 
"ผู้บริหารพบประชาคม มจธ." 
ในหัวข้อ 
"ความอยู่รอดของ มจธ. ภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)"

🔸 โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

📆 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
🕛 เวลา 13.30 - 16.30 น.
📍 ณ ห้อง LIB 108 อาคารสำนักหอสมุด

📝 ลงทะเบียนร่วมงานและส่งคำถามถึงผู้บริหารได้ที่ http://tiny.cc/p8u57y

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด โทร. 0-2470-8414