ผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์

     
 

 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
Head of Department of Mathematics 
Wibulsak

ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ
Dr.Wiboonsak  Watthayu
E-mail : iwibhayu@kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8821
Fax : 0-2428-4025

 

 
 

เลขานุการภาควิชาคณิตศาสตร์
Secretary of Department of Mathematics
Angkool

ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย
Dr.Angkool Wangwongchai
E-mail : angkool.wan@kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8825
Fax : 0-2428-4025

 

 

 

User Login Form