งานวิจัยสถิติประยุกต์และความเสี่ยง

งานวิจัยสถิติประยุกต์และความเสี่ยง
กลุ่มงานวิจัยสถิติประยุกต์และความเสี่ยง มุ่งเน้นสร้างตัวแบบทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกันภัย อุตสาหกรรม การเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และความน่าเชื่อถือทางผลิตภัณฑ์และอื่นๆ ได้

Applied Statistics and Risk
Research statistics application and risk. Focus on statistical or mathematical models that can be applied to the insurance industry, financial, social, environmental and reliability of products and others.

Group Leader
Assoc.Prof.Adisak Pongpullponsak

Reseaech Statistics


User Login Form