งานวิจัยแบบจำลองบรรยากาศและมหาสมุทร

งานวิจัยแบบจำลองบรรยากาศและมหาสมุทร
พัฒนาและประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของบรรยากาศและมหาสมุทรในการศึกษาลมฟ้าอากาศ ภูมิอากาศ และมหาสมุทร

Atmospheric and Oceanic Modeling
Development and application of mathematical models in the study of the atmosphere and oceans, weather, and climate change.

Group Leader

  1. Dr.Dusadee  Sukawat
  2. Assoc.Prof.Dr.Usa  Humphries
Reseaech Atmospheric1.jpg Reseaech Atmospheric

User Login Form