งานวิจัยคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

 

งานวิจัยคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

  มุ่งเน้นการพัฒนาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเงิน รวมถึงปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด ที่อยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์หรือปริพันธ์

Computational Mathematics

  Focus on the development of numerical methods and computer technology in order to solve engineering problems. Financial science, including the problem of finding the most appropriate in the form of differential equations or integrals.
 
Group Leader
Asst.Prof.Dr.Anirut  Luadsong
 
Reseaech ComputationMath

User Login Form