งานวิจัยการสอนคณิตศาสตร์

งานวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ (Didactic Mathematics)
การวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการสอนซึ่ง เน้นเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาทิ การใช้รูปแบบการคิดของนักเรียน, การใช้เทคนิค K-W-D-L , การใช้การสัมมนาครูเกี่ยวกับปัญหาการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Reseaech Didactic


User Login Form