งานวิจัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ของโรคติดเชื้อ

งานวิจัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ของโรคติดเชื้อ
มุ่งเน้นการสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคติดเชื้อ เพื่อพยากรณ์ช่วงเวลา จำนวนผู้ติดเชื้อ บริเวณการระบาดของโรคติดต่อ การกำหนดช่วงอายุของประชากรที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินมาตรการ การป้องกัน การหยุดยั้งการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Mathematical Modeling of Infectious Disease
Focus on creating and analyzing mathematical models of infectious diseases. To forecast the HIV infections, the outbreak of contagious diseases. Determine the age of the population that should be vaccinated against diseases such as information related to evaluate prevention measures to stop the epidemic and treat patients more effectively.

Group Leader
Asst.Prof.Dr.Settapat  Chinviriyasit

Reseaech InfectiousDisease

กราฟแสดงข้อมูลการพยากรณ์ช่วงเวลาและจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเทียบกับข้อมูลจริงของจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2011-2012


User Login Form