งานวิจัยการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น

งานวิจัยการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น
การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นเป็นสาขาที่มีความสำคัญมาก ซึ่งทฤษฎี เทคนิคและผลของการวิเคราะห์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่หลากหลายเช่น เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการหาค่าเหมาะที่สุด กลศาสตร์ สภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก อุทกพลศาสตร์อุณหพลศาสตร์ และฟิสิกส์เชิงสถิติ ปัญหาไม่เชิงเส้นเหล่านี้ทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสาขานี้

Nonlinear Analysis
Nonlinear Analysis is a very important theory field consisting of techniques and results of analysis. Used to solve practical problems, such as economics, numerical analysis. Find the most suitable plasticizers elasticity mechanics, thermodynamics, hydrodynamics and statistical physics. These nonlinear problems are the rapid development in this field.

Group Leader
Asst.Prof.Dr.Poom  Kumam

Research Nonlinear


User Login Form