การนัดหมายขอสอบโครงร่าง ความก้าวหน้าและสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

Tuesday, 26 January 2016 03:11

ประกาศภาควิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง

การนัดหมายขอสอบโครงร่าง ความก้าวหน้าและสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

           จากการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการขอสอบโครงร่าง ความก้าวหน้าและสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

 

 

 

กิจกรรม

วิธีเดิม

วิธีใหม่

การนัดหมายขอสอบโครงร่าง/

วิธีการ : นักศึกษาดำเนินการส่ง

วิธีการ : นักศึกษาจะต้องดำเนินการ

สอบความก้าวหน้า และสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ม Report and Request

ดังนี้

เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

for Examinations

1. นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม

 

ระยะเวลาดำเนินการ : นักศึกษา

Request for Examinations ให้

 

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ / คณะ

 

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากนักศึกษา

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 

ดำเนินการล่าช้า นักศึกษาจะถูกหัก

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่เปิด

 

1 หน่วยกิต)

ภาคการศึกษาจนถึงช่วงระยะเวลา

 

 

สอบกลางภาคการศึกษาของภาค

 

 

การศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน

 

 

2. นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม

 

 

Report Submission Form

 

 

พร้อมเล่มรายงานต่อคณะกรรมการ

 

 

วิทยานิพนธ์/ คณะกรรมการสอบ

 

 

วิทยานิพนธ์ 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ :

 

 

ให้แล้วเสร็จก่อนสอบ อย่างน้อย

 

 

1 สัปดาห์ (หากนักศึกษาดำเนินการ

 

 

ล่าช้า นักศึกษาจะถูกหัก1 หน่วยกิต)

 

    ภาควิชาได้ปรับปรุงแบบฟอร์ม Request for Examinations และ Report Submission Form (ดังเอกสารแนบ) และนำเผยแพร่ที่ www.http://science.kmutt.ac.th/math/Academics & Admission/ Graduate Program/Thesis เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมของภาควิชา

 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในที่ปรึกษาของท่านทราบและถือปฏิบัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

         

 

                                                                                                                               (ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล)

                                                                                                                               หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

จากการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนการขอสอบโครงร่าง ความก้าวหน้าและสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

 

กิจกรรม

วิธีเดิม

วิธีใหม่

การนัดหมายขอสอบโครงร่าง/

วิธีการ : นักศึกษาดำเนินการส่ง

วิธีการ : นักศึกษาจะต้องดำเนินการ

สอบความก้าวหน้า และสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ม Report and Request

ดังนี้

เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

for Examinations

1. นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม

 

ระยะเวลาดำเนินการ : นักศึกษา

Request for Examinations ให้

 

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ / คณะ

 

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากนักศึกษา

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 

ดำเนินการล่าช้า นักศึกษาจะถูกหัก

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่เปิด

 

1 หน่วยกิต)

ภาคการศึกษาจนถึงช่วงระยะเวลา

 

 

สอบกลางภาคการศึกษาของภาค

 

 

การศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน

 

 

2. นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม

 

 

Report Submission Form

 

 

พร้อมเล่มรายงานต่อคณะกรรมการ

 

 

วิทยานิพนธ์/ คณะกรรมการสอบ

 

 

วิทยานิพนธ์ 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ :

 

 

ให้แล้วเสร็จก่อนสอบ อย่างน้อย

 

 

1 สัปดาห์ (หากนักศึกษาดำเนินการ

 

 

ล่าช้า นักศึกษาจะถูกหัก1 หน่วยกิต)

          ภาควิชาได้ปรับปรุงแบบฟอร์ม Request for Examinations และ Report Submission Form (ดังเอกสารแนบ) และนำเผยแพร่ที่ www.http://science.kmutt.ac.th/math/Academics & Admission/ Graduate Program/Thesis เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมของภาควิชา

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในที่ปรึกษาของท่านทราบและถือปฏิบัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง

         

                                                                   (ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล)

                              หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์


Read 1137 times

User Login Form