ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัลจากงาน UAMC2017

Thursday, 18 May 2017 10:05

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัลจากงาน UAMC2017

       เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC2017)) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ ซึ่งมี 10 มหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

โดยมีผลงานแบบบรรยายจำนวน 39 ผลงาน และผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 40 ผลงาน ผลปรากฎว่า นักศึกษาภาคคณิตศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Computational Mathematics and Algorithms
โครงงานเรื่อง เว็บแอพพลิเคชั่น : เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะผู้ใช้งานเฟสบุ้ค
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน 1. นายชยพล แซ่พัง 2. นายจิรภัทร เพียรวิทยาสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

2. รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Computational Mathematics and Algorithms
โครงงานเรื่อง การคำนวณค่ามุมตกกระทบของหยดเลือดโดยใช้ตัวแบบการถดถอยของฟัซซี
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวฎาลักษณ์ อนุแก้ว 2. นางสาวนภัสสร เขียวสุทธิ 3. นางสาวณัฐกฤตา สุเมฌานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และ ผศ. ดร.ชื่นชม พงษ์ชวลิต

3. รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Mathematics for Business and Industry
โครงงานเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาแผนกเย็บหน้าผ้ารองเท้า บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวชัชฎาภรณ์ งอนกระโทก 2. นางสาวณัฏฐนันท์ พรสุขอนันต์ 3. นายสมวริน จันลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์ และ คุณชัยวัฒน์ ศรีไชยแสง

4. รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modeling
โครงงานเรื่อง การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่องสำหรับอาหารไก่ชนิดเม็ดตัด
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวสลิลทิพย์ คชวงษ์ 2. นางสาวฐิตินันท์ สง่าทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และ ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ

5. รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematics for Business and Industry
โครงงานเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพรำสดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวระวิภัทร์ ย่องใย 2. นายพีรสิน กุลชุติสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และ ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์

 

Download Pictures >>  https://goo.gl/sWbwym


Read 562 times

User Login Form