ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Friday, 11 August 2017 11:39

ปฎิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Thesis/Dissertation Calendar for Graduate Students Semester 2 of Academic Year 2017

 

Mon 5 March - Tue 13 March 2018 : Midterm examination period
Fri 25 May 2018 : Classes end
Tue 12 Jun 2018 : The last day to submit theory, lab, project, thesis and dissertation examination results to the University

 

ลำดับ
(No.)

กิจกรรม
(Activities)

ระยะเวลาดำเนินการ
(Action Period & Deadline)

แบบฟอร์ม
(Form)

หมายเหตุ
(Note)

1

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
Submit a proposal for the appointment of the Thesis/Dissertation Committee

15 มกราคม – 13 มีนาคม 2561
15 January – 13 March 2018

Register at link
http://science.kmutt.ac.th/thesis_sci

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก
For those students who register "Thesis/Dissertation" at the first time

2

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
Submit a Proposal for the Appointment of the Chair of Thesis/Dissertation Defense Committee

15 มกราคม – 13 มีนาคม 2561
15 January – 13 March 2018

Log-in at link
http://science.kmutt.ac.th/thesis_sci

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เป็นหน่วยกิตสุดท้ายและกำลังจะขอสำเร็จการศึกษา
For those students who register the last credit of "Thesis/Dissertation" and is preparing for graduation

3

ยื่นแบบฟอร์มการขอสอบโครงร่าง/ความก้าวหน้า/สอบวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการสอบแล้ว)
Submit a "Request for Examinations" form to the department for Proposal / Progress / Defense Examination
(Only for students whose Thesis/Dissertation committee appointment or the chair Thesis/Dissertation defense committee appointment is approved)

15 มกราคม – 13 มีนาคม 2561
15 January – 13 March 2018

Request for Examination

เพื่อทำการจองห้องสอบ
To reserve an examination room
Note: This "request for examinations form" must be submitted to the department every semester.

4

การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ให้กับกรรมการสอบ
Thesis/Dissertation Report Submission to all committee

1 หรือ 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ (ขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบ)
One or Two weeks before the date of examination depending on the type of examination

Report Submission Form

ดูหมายเหตุด้านล่าง
Please see the remarks below

5

วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
The Final Day for Taking the Thesis / Dissertation Defense Examination

25 พฤษภาคม 2561
25 May 2018

แบบ บ2 บ2/1 และ บ3
Form G-2 and G-3

แบบ บ2 เจ้าหน้าที่ภาควิชาจัดส่งให้นักศึกษาไทยก่อนสอบ

6

วันสุดท้ายของการสอบโครงร่าง/สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
The Final Day to Take the Thesis/ Dissertation Proposal or Progress Examination

12 มิถุนายน 2561
12 June 2018

แบบ บ2 และ บ2/1
Form G-2

 

 

หมายเหตุ (Remarks) 

การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation Report Submission)

การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบ ก่อนการสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นนักศึกษาจะถูกหักวิทยานิพนธ์จำนวน 1 หน่วยกิต จากที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ

For Thesis/ Dissertation Progress Examination, Students must submit the thesis/ dissertation report to all examination committee at least ONE week before the examination date. If not, one credit may be deducted.

การสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบ ก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ มิฉะนั้น คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจจะเลื่อนวันสอบออกไป นับแต่วันที่ได้รับร่างวิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือน

For Thesis/ Dissertation Defense Examination, Students must submit the thesis/ dissertation report to all examination committee at least TWO weeks before the examination date. If not, the date of examination may be postponed. (Two weeks after the date that all committee receive the report but not later than one month)

ขั้นตอนและคู่มือต่างๆ

 Click


Read 946 times

User Login Form