งานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. 2560

Friday, 24 August 2018 16:11

มื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประจำปี พ.ศ. 2560 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560 รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทหน่วยงาน ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรม The Westin Grande สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในครั้งนี้มีบุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัล จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- รางวัลดีเด่น
   ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
   ศ.ดร.ภูมิ คำเอม

- รางวัลเชิดชูเกียรติ
   ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
   ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์
   ดร.ปริเวท วรรณโกวิท

   ดร.วริสา ยมเสถียรกุล
   ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

Honorary award 2017


Read 452 times

User Login Form