ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, 24 August 2018 16:28

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลทุนการศึกษาเจียระไนเพชร (รางวัลเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น ได้แก่
1. นางสาววิมลนัฐ สุขพล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตรเรียนดี
2. นายณัฐฐนนท์ ทรงสุวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตรเรียนดี
3. นายปัณณ์ นรารัตน์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตรเรียนดี
4. นายอรรจนพงศ์ ทรัพย์หนุน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตรเรียนดี
5. นายณัศสิทธิ์ จิรธรรมานุวัตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตรเรียนดี

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดี ได้แก่
1. นายนพนนท์ เที่ยงแท้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. นายภูมินทร์ วงษ์ศิริ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
3. นายศุภกิจ สร้อยจินดา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
4. นางสาวอรวรรณ สรรพคุณ สาขาวิชาสถิติ
5. นางสาวณัฐฐา คฑารัตน์ สาขาวิชาสถิติ
6. นางสาวลลิตา ตรึงจิตวิลาส สาขาวิชาสถิติ
7. นางสาวอภิญญา แซ่เตียว สาขาวิชาสถิติ
8. นางสาวนิชานาถ เพ็ชร์คล้าย สาขาวิชาสถิติ

Image : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2102199273148199&type=1&l=3af888e83b


Read 277 times

User Login Form