ปรัชญาและปณิธาน

  • ผลิตบัณฑิตคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถและทำงานร่วมกับวงการธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ

วิสัยทัศน์

  • สร้างกำลังคนที่ดี มีความเข้มแข็งทางวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เป้าหมาย

  • นักคณิตศาสตร์ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากความรู้ต่างๆ ทางด้านคณิตศาสตรบริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ และนักคณิตศาสตร์ จะต้องสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้กับงานในสถานการณ์จริงได้ผลด้วย

ประวัติความเป็นมา

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ถูกก่อตั้ง อยู่ในคณะวิชาสามัญวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรีและสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
  • ปี พ.ศ. 2503 –2517 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 15 คน เป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ 9 คน อาจารย์ฟิสิกส์ 3 คน อาจารย์เคมี 3 คน ระยะนั้นอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำหน้าที่บริการด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • ปี พ.ศ. 2518 มีการร่างโครงการจัดตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ. (คณิตศาสตร์)) จึงนับได้ว่า ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการอนุมัติเป็นภาควิชาที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2519 และ สำนักงาน ก.พ. ก็็ได้รับรองปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษาคณิตศาสตร์รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2519 จำนวน 25 คน โดยผ่านการสอบคัดเลือกจาก ทบวงมหาวิทยาลัยหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) ของสถาบันนี้เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันและเป็นหลักสูตรที่เน้นการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน จึงนับได้ว่าเป็นหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) หลักสูตรแรก ในประเทศไทยในขณะนั้น พ.ศ. 2519 ที่ได้สนองตอบการพัฒนาประเทศทางด้านกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเบ็ดเสร็จทั้งทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ปี พ.ศ. 2531 ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และได้นำเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2532 เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโปรแกรมปริญญาโททางคณิตศาสตร์ประยุกต์รุ่นแรกในปีการศึกษา พ.ศ. 2533
  • ปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คนในปีการศึกษา 2546 จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์และเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา พ.ศ. 2546 จัดทำหลักสูตรสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) และ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2546

User Login Form