แนะนำภาควิชาเคมี

ชื่อ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ตั้ง อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 

ปรัชญาของภาควิชาเคมี

ผลิตบัณฑิตเคมีที่มีความรู้คู่คุณธรรม รักการวิจัย รู้จักประยุกต์ใช้ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของภาควิชาเคมี

มุ่งมั่น เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และวิจัย

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศทางเคมี และเคมีประยุกต์

มุ่งสร้าง บัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

มุ่งเป็น องค์กรสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อสังคม

 

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเคมี เดิมเป็นหน่วยงานของแผนกวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2505 และในปีต่อมาองค์การสหประชาชาติ (UNESCO)ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในงานปฏิบัติการทางคุณภาพวิเคราะห์ และปริมาณวิเคราะห์อันเพียงพอต่อการทำงานเบื้องต้น

ในปีพุทธศักราช 2507 แผนกวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ได้ขยายตัวมากขึ้นจึงได้แบ่งหน่วยงานใหม่ออกเป็น 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาฟิสิกส์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ และแผนกวิชาเคมี ในขั้นต้นแผนกวิชาเคมีเป็นหน่วยงานจัดสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้กับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญที่จะสามารถปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดถึงเทคนิคที่สอดคล้องกับงานด้านอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ

ในเวลาต่อมาเมื่อแผนกเคมีอาจารย์ประจำเพิ่มมากขึ้นประกอบกับได้มีการจัดตั้งคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ และด้วยเหตุที่ในปัจจุบันวิชาเคมีมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเริ่มเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกเคมี เมื่อปีการศึกษา 2520 เป็นรุ่นแรก โดยรับเข้าศึกษาปีละ 40 คน และเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 105 คนในปัจจุบัน