สาขาเคมีอินทรีย์

ดร.ช่อลดา ศรีสุวรรณเกศ

ดร.ช่อลดา ศรีสุวรรณเกศ

หัวหน้าสาขาเคมีอินทรีย์

Choladda.sri@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์

ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์

สาขาเคมีอินทรีย์

niam_111@hotmail.com
nakorn.nia@kmutt.ac.th

ดร.กรกันยา ประทุมยศ

ดร.กรกันยา ประทุมยศ

สาขาเคมีอินทรีย์

yaowalak.pra@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.อรพิน จันทรศรีวงศ์

ผศ.ดร.อรพิน จันทรศรีวงศ์

สาขาเคมีอินทรีย์

ora_ple@hotmail.com

เคมีอนินทรีย์

รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

หัวหน้าสาขาเคมีอนินทรีย์

kornvalai.pan@kmutt.ac.th

ดร.สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์

ดร.สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์

สาขาเคมีอนินทรีย์

sireenart.sur@kmutt.ac.th

สาขาชีวเคมี

ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

หัวหน้าสาขาชีวเคมี

phannee.rat@kmutt.ac.th

ดร.ลีลา  รักษ์ทอง

ดร.ลีลา รักษ์ทอง

สาขาชีวเคมี

leela.ruc@kmutt.ac.th

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์

รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์

หัวหน้าสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

chinapong.kri@kmutt.ac.th

ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

aimorn.sak@kmutt.ac.th

ดร.ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล

ดร.ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

nattawadee.wis@kmutt.ac.th

สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ธนทรัพย์สิน

ผศ.ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ธนทรัพย์สิน

หัวหน้าสาขาเคมีสิ่งแวดล้อม

sudtida.tha@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม

ianaakul@gmail.com
ianaakul@kmutt.ac.th

สาขาเคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน

ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน

หัวหน้าสาขาเคมีวิเคราะห์

nisakorn8@yahoo.com

ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช

ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช

สาขาเคมีวิเคราะห์

iwinhvej@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.มนภัทร วงษ์บุตร

ผศ.ดร.มนภัทร วงษ์บุตร

สาขาเคมีวิเคราะห์

sumalee.tan@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย

ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย

สาขาเคมีวิเคราะห์

wijitar_29@hotmail.com

สาขาเคมีพอลิเมอร์

รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม

รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม

หัวหน้าสาขาเคมีพอลิเมอร์

ploenpit.boo@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

สาขาเคมีพอลิเมอร์

chonkaeww@gmail.com

ดร.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว

ดร.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว

สาขาเคมีพอลิเมอร์

suppalak.ang@kmutt.ac.th
s_angkaew@yahoo.com

ดร.นพวรรณ ปาระดี

ดร.นพวรรณ ปาระดี

สาขาเคมีพอลิเมอร์

nophawan.par@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

สาขาเคมีพอลิเมอร์

boonnak.suk@kmutt.ac.th

ดร.วิทวัส มิ่งวานิช

ดร.วิทวัส มิ่งวานิช

สาขาเคมีพอลิเมอร์

withawat.min@kmutt.ac.th

เคมีเครื่องสำอาง

ดร.วิทวัส มิ่งวานิช

ดร.วิทวัส มิ่งวานิช

หัวหน้าสาขาเคมีเครื่องสำอาง

withawat.min@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์

ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์

สาขาเคมีเครื่องสำอาง

niam_111@hotmail.com
nakorn.nia@kmutt.ac.th