หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา รับนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การเรียนการสอน ภาคปกติ วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ และ การเรียนการสอนภาคพิเศษวัน เสาร์ และ อาทิตย์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถเลือกเรียนในรูปแบบแผนการเรียนการสอนตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการเคมี มีความสามารถในการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยทางเคมี เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสสำหรับนักศึกษา ครูหรืออาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาทาง ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบันฑิต วิศวกรรมการบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านเคมีหรือที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึกและเพิ่มศักยภาพในการสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและส่งเสริมคุณลักษณะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครู

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบันฑิต การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกเคมีหรือเทียบเท่า ประกอบวิชาชีพครูหรือประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพครู ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในปัจจุบันหลักสูตรได้ทำการปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 โดยที่ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559ได้รับความเห็นชอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ การรับรองปริญญา จากคณะกรรมการอุดมศึกษา

ทุนการศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครเข้าเรียนและพร้อมทั้งขอรับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาวิทยาลัย หรือทุนเพชรพระจอมเกล้าคณะวิทยาศาสตร์ (คุณสมบัติตามเกณฑ์ในการขอรับทุน)นอกจากนี้ยังมีทุนเรียนดีเมื่อเข้าศึกษาต่อภายในหลักสูตร

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางเวปไซต์ของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน ประธานหลักสูตร โทร. 024708964