วิสัยทัศน์

FSci: Forefront leadership in developing STEM competence and driving sustainable innovation.

เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะด้านสะเต็ม เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • พัฒนาผลิตบัณฑิตทางด้านสะเต็มและวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ดี เก่ง มีสุข ปรับตัวได้ และรับใช้สังคม
 • พัฒนาและผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยการอบรม ถ่ายทอด ให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชาคมและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง และการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อรักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานและในการดำรงชีวิตในสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและนานาชาติเพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมโลก
 • สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาคณะฯ ไปสู่องค์กรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Innovative Organization) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลบนหลักการพึ่งพาตนเอง ขณะเดียวกันสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากล

ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์ ยึดมั่นและมีความเชื่อว่าการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นการศึกษาแบบองค์รวมที่มีการเชื่อมโยงมิติของการศึกษาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาสังคมและชีวิต และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คือเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ 

 

ปณิธาน

 • มุ่งผลิต บัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและรับใช้สังคม
 • มุ่งสร้าง ความรู้ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม
 • มุ่งเป็น ธงนำเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเป็นสุขด้วยภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 • มุ่งก้าว สู่องค์กรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Innovative Organization) ที่มีศักดิ์ศรี และจริยธรรมที่ดีงาม (Integrity)

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ยึดมั่นในคุณธรรม และยืนหยัดบนความถูกต้อง (Integrity)
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
 • มีการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ (Active Professionalism)
 • เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ (Open-Mindedness)

เป้าหมาย

 • การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • การสร้างความสามารถหลักและกลุ่มวิจัยด้าน S & T ที่เข้มแข็งและมีผลกระทบสูง
 • การสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 • การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูงและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การแสวงหาเครือข่ายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความเป็นสากล
 • การก้าวสู่องค์กรสีเขียวและสะอาด