• มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีความรู้ลึกซึ้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • มีทักษะทางปัญญาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและพลโลกที่ดีของประชาคมโลก