สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้บริการ ได้แก่ หนังสือ วารสาร มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ วีดีทัศน์ ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ยังมีบริการแนะนำการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล เอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) และบริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน

ภาคปกติ    : จ - อา 08.00-21.00 น
ภาคฤดูร้อน : จ - อา 08.00-17.00 น.
เว็บไซต์     : http://www.lib.kmutt.ac.th
อีเมล์         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Science Learning Space

       Science Learning Space เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังสนับสนุน การเรียน การสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักศึกษาและบุคลากรโดยมีรูปแบบ การจัดพื้นที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ชอบสังคม และความทันสมัย

เวลาทำการ : จ - ศ 08.00-17.00 น.
อีเมล์         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

       ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้บริการ ได้แก่ หนังสือ วารสาร มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ วีดีทัศน์ ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ยังมีบริการแนะนำการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล เอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) และบริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน

หอพัก

       มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษา และอาศัย(Living&Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา นักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคม และวิชาการ โดยหอพัก นักศึกษามีการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย

สำนักงานหอพัก:
จ - ศ   08.00 - 19.00 น.
ส - อา  08.00 - 17.00 น.
เว็บไซต์     http://www.kmutt.ac.th/organization/dorm