ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8801
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8802
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8980
Fax : 0 2427 8050
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8994
Fax : 0 2427 8050
ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8973, 0 2470 8929
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8981
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8977
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ด้านพัสดุ และอาคารสถานที่)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9557
Fax : 0 2470 8843