คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับบัณฑิตและดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้กำหนดกรอบคุณสมบัติบัณทิตที่พึงประสงค์เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันของประชาคม มจธ.

ระเบียบข้อบังคับคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พุทธศักราช 2548 นั้นมีจำนวน 43 ข้อ และแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ 7 หมวดรวมบทเฉพาะกาลเข้าไปด้วยอีกหนึ่ง ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมีไว้เพื่อให้งานกิจกรรมของนักศึกษานั้นดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบในการว่าด้วยงานกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ที่ ดาวน์โหลดไฟล์

วินัยนักศึกษา

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. คือ
"มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมนาคารวะ มีจิตอาสา"

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิสระ

แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับปริญญาตรี