พันธมิตรเครือข่ายมหาวิทยาลัย

United States of America
 • Kansas State University (2001)
 • Pennsylvania State University (2006)
New Zealand
 • Victoria University of Wellington (2001)
 • Massey University (2006)
Germany
 • University of Hannover (1990)
The Republic of China
 • Yunan University (2004)
Taiwan
 • National Chung Hsing University (2007)
 • Chia Nan University of Pharmacy and Science (2009)
 • Providence University (2012)
 • National Chiao Tung University (2015)
South Korea
 • Chonnam National University (2008)
 • Sungkyunkwan University (2015)
Australia
 • University of Queensland (2004)
 • Macquarie University (2005)
 • Curtin University of Technology (2002)
 • University of Technology Sydney (2005)
Japan
 • Kyoto Institute of Technology (2003)
 • Prefectural University of Hiroshima (2010)
Indonesia
 • Mulawarman University (2013)
 • Brawijaya University (2007)
 • Bogor Agricultural University (2011)
Malaysia
 • Universiti Sains Malaysia (2010)
 • University of Technology Malaysia (2010)
 • State University of Malang (2016)
GMSTEC(Greater Mekong Subregion Tertiary Education Consortium) Members
 • The Australian National University, Australia
 • Can Tho University, Vietnam
 • Hanoi University of Technology, Vietnam
 • KhonKaen University, Thailand
 • King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand
 • National Economics University, Hanoi, Vietnam
 • National University of Laos, Laos PDR
 • Royal University of Agriculture, Cambodia
 • Royal University of Phnom Pehn, Cambodia
 • University of Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Victoria University of Wellington, New Zealand
 • Yunnan University, China

พันธมิตรเครือข่ายโรงเรียน

จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
 • โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนบ่อเกลือ
 • โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน

พันธมิตรเครือข่ายอุตสาหกรรม

 • บริษัท บี ฟูดส์โปรดักส์ อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อาหารเบทเทอร์ ฟูดส์ จำกัด
 • บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ยูแทคไทย จํากัด
 • บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท เฉลิมชัยชาญ จํากัด
 • บริษัท ซีพีออล จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท Salamander Jewelry Co.,Ltd (New Factory)
 • บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด
 • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด
 • บริษัท ยูแทคไทย จํากัด
 • บริษัท บีทีจี ฟีดมิลล์ จํากัด
 • บริษัท เจเอฟแอดวานเมด จํากัด
 • บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท โรงงานแม่รวย จํากัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสําเร็จรูปหนองจอก