ปฏิทินกิจกรรม

อบรมเพิ่มทักษะการเขียนงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
Contact คุณสุนทรี สุขเกษม โทร. 8887 / 8891
Location ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตราฐานและอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห้อง 213 – 214