เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ห้อง Ballroom & Reception ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.เข้าร่วมนำเสนอผล“Innovation for change นวัตกรรมเพื่อสังคม” ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ผลการนำเสนอปรากฏว่านักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฐฐณิชา ปุณยหิรัญธำรง นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
2. นายปัณณ์ นรารัตน์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3
3. นายกิตติโชติ เอี่ยมวิเศษชัย นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวจริยา ทับแสง นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวเบญจรัตน์ ศิริโรจน์วานิช นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3
คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน Elegant Shirt โดยได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 50,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 วัน ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกอบด้วย คุณประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ Mr.Tetsuya Horii Mr. Hiroyuki Sawada Mr.Tsuyoshi Inoue กรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล และผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย