สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่เกียรติคุณให้กับ ดร.วิทยา เขาหนองบัว อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” มอบโดยท่านประธานในพิธี พลอากาศเอกประจิต จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ